• شاخص قدرت
  • اگر دارای بیماری خاصی هستید مارا درجریان بگذارید.
  • اگر دارای سابقه ورزشی در رشته ای هستید یا درحال حاضر فعالیت می کنید مارا درجریان بگذارید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .